Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych Cybinka sp. z o. o. z siedzibą w Cybince przy, ul. Białkowska 2C;

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Piotr Smykaj, mail:. biuro@deleite.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ciążących na administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będą mogły być jedynie podmioty upoważnione z mocy prawa;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka sp. z o. o. przy czym podanie danych jest:

1) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
2) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności przez Zakład Usług Komunalnych Cybinka sp. z o. o.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z   art.  13  ust.  1 i 2  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.)   informujemy, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Białkowska 2C.
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym obejmującym korytarze wewnątrz budynku oraz teren wokół budynku.
 3. Zapisy monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni od dnia nagrania. Natomiast w przypadku, w którym nagranie obrazu będzie mogło stanowić dowód  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Osobie zarejestrowanej przez system, w przypadku uznania, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Przetwarzanie danych nie będzie podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 7. Zapisy monitoringu będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Zapisy monitoringu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 9. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Piotr Smykaj, adres email: biuro@deleite.pl.
Skip to content